Algemene Voorwaarden voor Kotatsu Evenementen

1. Definities

 1. De Organisatie: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718.
 2. Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit ter zake van het bijwonen van een door de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het Terrein bevindt.
 3. Entreebewijs: het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement.
 4. Evenement: een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords.
 5. Terrein: elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 7. Diensten: door Kotatsu vastgestelde educatie op gebied van taal en cultuur cursussen van Japan, Korea en China.

2. Algemeen

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de Organisatie te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs -dan wel betreding van het Terrein- verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.2: Alle door de Organisatie dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen.

2.3: Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien, en voor zover, de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.4: Uitdrukkelijk worden door de Organisatie de door Bezoekers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.
2.5: Het programma is onder voorbehoud. De Organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

3. Entreebewijzen

3.1: De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Uitsluitend Entreebewijzen die zijn aangeschaft bij de Organisatie worden door de Organisatie als geldig erkend.

3.2: Eenmaal gekochte Entreebewijzen worden niet door de Organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

3.3: Het is de Bezoeker niet toegestaan Entreebewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen zonder eerst contact op te nemen met de organisatie en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

3.4: De Bezoeker is gehouden het Entreebewijs dat toegang heeft verleend tot het Evenement gedurende het gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan de Organisatie, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.

3.5: Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.

3.6: Toegangsbewijzen kunnen van eigenaar gewisseld worden tot 60 dagen voordat het evenement plaats zal vinden. Het is daarna niet meer mogelijk om de toegangsbewijs aan een ander te geven.

4. Toegang, verblijf en Veiligheid

4.1: Indien voor enig Evenement een minimumleeftijd geldt verklaart de Bezoeker middels de aankoop van het Entreebewijs dat hij/zij de voor dat Evenement gestelde minimumleeftijd heeft.

4.2: De Organisatie is gerechtigd Bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het Evenement te fouilleren en de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken.

4.3: Indien de Organisatie daarom verzoekt is de Bezoeker gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

4.4: Gedurende zijn/haar verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

4.5: De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het Terrein te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs.

4.6: Het is Bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard)drugs, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname zonder teruggave.

4.7: Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen op het Terrein goederen van welke aard dan ook te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.

4.8: Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.

5. Aansprakelijkheid

5.1: Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het Terrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
 3. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
 4. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen.
 5. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement.
 6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement.
 7. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat.
 8. gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van Bezoeker.

5.2: De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

5.3: De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de Organisatie en/of door de Organisatie ingeschakelde derden.

6. Registratie

6.1: De Organisatie is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het Terrein.

6.2: Door betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaam(-skenmerken) door de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde, waarbij de Bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatie noch de eventuele derde aan wie de Organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

7. Intellectueel Eigendom

De Bezoeker is niet gerechtigd cursusmateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

8. Data en Plaats

8.1: De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip.

8.2: Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht, in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, is de Organisatie gerechtigd het Evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. Derhalve vervalt het recht op een schadevergoeding voor de Bezoeker. 

8.3: Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, negatief advies van het RIVM, getroffen maatregelen door de overheid, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

8.4: Indien de organisatie uit overmacht het evenement verplaatst en het voor de klant niet mogelijk is om hieraan deel te nemen, dan kan de klant een aanvraag doen voor restitutie. Deze dient schriftelijk ingediend te worden via [email protected] en zal de restitutie worden verricht nadat het eerstvolgende Immersion evenement daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Deze restitutie zal in drie termijnen worden verricht.

8.5: Uitsluitend in geval van annulering, mits geen sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, zal de Organisatie de reeds door de Bezoeker voor het Entreebewijs betaalde vergoeding aan de Bezoeker restitueren. Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de Bezoeker betaalde bespreek/reserveringsgelden.

8.5: Restitutie van entreegelden als bedoeld in lid 5 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig entreebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt.

9. Algemene Bepalingen

9.1: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

9.2: Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

9.3: Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.

10. Gedragsregels

In aanvulling op artikel 4, treft u hier de algemene gedragsregels aan:

 1. Zero Tolerance Drugsbeleid. Bij constatering volgt direct verwijdering.
 2. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 3. Bij diefstal volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 4. Bij ongewenste betasting dan wel aanranding van iemand’s lichaam volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 5. De Organisatie bepaalt bij de onderstaande gedragsregels wanneer een regel is overtreden en bepaalt of er een verwijdering volgt. Hierbij is er geen mogelijkheid tot restitutie.
 6. Bij deelname is er een identificatieplicht door middel van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.
 7. Volg te allen tijde de aanwijzingen van het (beveiligings-) personeel op.
 8. Kampvuren mogen niet onbeheerd achtergelaten worden.
 9. Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.
 10. Ga respectvol om met de faciliteiten.
 11. Behandel een ander met respect
 12. Plezier hebben met alcohol is toegestaan, zoek echter de grenzen niet op (lees: comazuipen, niet meer kunnen lopen, iets soortgelijks).
  1. Mocht er gebraakt worden dan dient dit in de toiletten te gebeuren. Deze plekken dienen na afloop netjes achtergelaten te worden.
  2. Mocht er buiten de toiletfaciliteiten gebraakt zijn volgt er een 1-uur periode waarin de locatie schoongemaakt dient te worden. Is het na deze periode niet opgeruimd, kan dit resulteren in verwijdering.
 13. Wildplassen is niet toegestaan, er zijn voldoende toilet faciliteiten aanwezig.
 14. In alle faciliteiten van Kotatsu en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.
 15. Sigaretten dienen in een sigaretten bak gedeponeerd te worden
 16. EHBO: volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.
 17. Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.
 18. Op het evenemententerrein kan harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.
 19. Voorkom onnodige vervuiling van de faciliteiten.
 20. Gemaakte eigen rommel dient zelf opgeruimd te worden. De werkplek moet na gebruik schoon en netjes achtergelaten worden (clean desk policy).
 21. Onder de 18 geen alcohol.
 22. Om voor alle aanwezigen een prettig verblijf te waarborgen, zijn seksuele handelingen uitdrukkelijk niet toegestaan, ongeacht de relatie tussen deelnemers en overige aanwezigen.